Olika yrken inom miljö

Miljömedvetandet i samhället ökar ständigt och därmed även efterfrågan på arbetskraft inom miljöbranschen. För den som vill arbeta med miljö finns många olika yrken att välja mellan; fler titlar och yrkesroller, både praktiska och teoretiska, utvecklas hela tiden. Några exempel på yrken är t.ex. miljöingenjör, miljöansvarig och miljökonsult. Alla tre titlarna är väldigt breda sett till arbetsuppgifter och har man arbetat med ett av yrkena kan man oftast byta till någon av de andra rollerna. Det finns ingen generell utbildning för att arbeta med miljöfrågor utan man kan vara alltifrån civilingenjör till kemist eller till och med ekonom. När man arbetar med miljö är det inte ett uttalat krav att man måste leva som man lär, men ofta leder det till att man nästan omedvetet skaffar sig lite mer miljövänliga och hälsosamma vanor. Man kanske slutar röka med hjälp av Nicotinell, äter mer vegetariskt och börjar cykla eller gå till jobbet om man har möjlighet.

Miljöingenjör

Att arbeta som miljöingenjör innebär både praktiska och teoretiska arbetsuppgifter. Man kan till exempel arbeta som ingenjör på ett avloppsreningsverk och ha koll på processen och vilka miljökonsekvenser eventuella störningar kan ha. Man kan vara ansvarig för att sätta upp ett provtagningsprogram på utgående vatten så att man vet att det är helt rent. Rapportering till myndigheter vid störningar samt årliga miljörapporter kan också ingå i arbetet. En miljöingenjör kan också arbeta med minimering av utsläpp från en industri, t.ex. genom att delta i eller leda olika projekt för luftrening, logistik kring avfallshantering, bättre sorteringsmöjligheter för avfall. Ibland kan man även arbeta med projekt för värme- eller materialåtervinning.

Miljöansvarig

Miljöansvarig eller hållbarhetsansvarig är ofta en tyngre yrkesroll där man är ansvarig för ett företags miljöfrågor. Det innebär bland annat ansvar för miljörapportering, yttersta ansvaret för miljöhändelser under året, upprättande av olika miljöarbetsrutiner, egen kontrollprogram, periodisk besiktning av anläggningar enligt miljöbalken, miljöledningssystem, utbildningar m.m. Många olika uppgifter ligger inom denna roll men man har oftast en arbetsgrupp under sig, bestående av miljöingenjörer, miljörådgivare och ansvariga för olika områden. Det krävs därmed inte att man själv är helt insatt i samtliga miljöfrågor på företaget men man bör ha några års erfarenhet för att kunna bedöma vad som är viktigast och hur man får bäst effekt av miljöarbetet.

Miljökonsult

En del miljöuppdrag är tillfälliga, t.ex. när man ska ta fram ett nytt verksamhetstillstånd enligt miljöbalken , vilket man behöver om man ska starta en verksamhet som kan ha betydande miljöpåverkan. I en sådan ansökan ska man göra en s.k. miljökonsekvensbeskrivning som utreder hur omgivande miljö och människors hälsa påverkas. Många olika miljöaspekter ska utredas, t.ex. buller, vattenhantering, påverkan på skyddade arter m.m. För att göra en miljökonsekvensbeskrivning behövs många specialistkompetenser under en kort period och då anlitas miljökonsulter. Som miljökonsult kan man arbeta som specialist på t.ex. dagsvattenhantering, men också som generalist och variera roller mellan projektledare, utredare och specialist.